Politica de confidentialitate

 

STIMATĂ DOAMNĂ, STIMATE DOMN,

Aşa cum probabil cunoaşteţi începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Ne bucurăm şi vă mulţumim pentru faptul că aţi optat să fiţi clientul nostru și dorim să vă asigurăm că societatea noastră a tratat şi tratează cu maximă seriozitate aspectele de siguranţă ale datelor cu caracter personal ale fiecărui client şi, în conformitate cu noile reglementări, pentru ca dumneavoastră să fiţi cât mai bine informat, vă punem în continuare la dispoziție toate informațiile de care aveţi nevoie pentru a ști întotdeauna ce date prelucrăm, în ce scop și mai ales care sunt drepturile dumneavoastră în relația cu compania noastră:


1. Exclusiv pentru a putea să prestăm serviciile noastre referitoare la transport şi livrare a produselor comandate pe pagina de web (magazin on-line) www.saltele-online.ro conform contractului la distanţă pe care l-am încheiat cu dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare. Prelucrarea şi stocarea acestor date este necesară pentru executarea contractului la distanţă încheiat cu dumneavoastră, pe întreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale şi inca 5 ani dupa încetarea acestora, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung.

Societatea noastră NU FOLOSESTE datele dumneavoastră cu caracter personal pentru efectuarea de studii și cercetări de piață, efectuarea de statistici sau pentru transmiterea de comunicări de marketing direct în scop de reclamă, marketing și publicitate – cu privire la produsele, serviciile și promoțiile companiei noastre.

2. În cazul în care compania noastră va aprecia că este în interesul său legitim să realizeze studii și cercetări de piață, statistici sau comunicări de marketing direct în scop de reclamă NE OBLIGĂM ÎN MOD FERM să vă solicităm acordul prealabil în acest sens şi numai după o informare temeinică cu privire la datele cu caracter personal pentru prelucrarea cărora vă solicităm acordul expres şi a scopului în care realizăm această prelucrare.
În sensul celor de mai sus refuzul dumneavoastră de a vă fi utilizate datele cu caracter personal nu trebuie justificat sub nici o formă şi nu incumbă nici o potenţială lezare a drepturilor dumneavoastră de client/consumator final al companiei noastre.

3. În conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

3.1 Dreptul de a fi informat
În calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informațiile furnizate și comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și simplu.Informațiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun).

3.2 Dreptul de acces la date
Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
Pentru a putea fi informat cu privire la prelucrare și a putea verifica legalitatea acesteia, aveţi dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la dumnevoastră pe care le prelucrăm. De asemenea, aveţi dreptul de a obține de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele dumnevoastră cu caracter personal.
Dacă prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de acces la datele respective; de asemenea, într-o astfel de situaţie, aveţi dreptul de acces la următoarele informații:

- scopurile prelucrării;

- categoriile de date cu caracter personal vizate;

- destinatarii/categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele, în special destinatari din state terțe ori organizații internaționale;

- perioada pentru este preconizată stocarea datelor sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare;

- faptul că aveţi dreptul de a ne solicita rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării datelor și dreptul de a vă opune prelucrării;

- dreptul dumnevoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

- dacă datele nu sunt colectate de la dumnevoastră, orice informații referitoare la sursă;

- existența unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri) și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru dumnevoastră.

3.3 Dreptul la rectificarea datelor
Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumnevoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, aveţi dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcție de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, aveţi dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declarații suplimentare de către dumneavoastră.


3.4 Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege.

Aveţi posibilitatea de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm.

Aveţi dreptul la ștergerea datelor care vă privesc în următoarele situații:

- datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);

- va-ți retras consimțământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;

- vă opuneţi prelucrării (în temeiul dreptului la opoziţie) și nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a vă prelucra datele în continuare;

- am prelucrat datele dumneavoastră în mod ilegal;

- există o obligație legală a noastră pentru care este necesară ștergerea datelor;

- colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii unui minor.

La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ștergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:

- pentru a respecta o obligație legală de prelucrare;

- pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau la solicitarea motivată a unei autorități oficiale;

- pentru motive de interes public în domeniul sănătății publice;

- în scopuri de arhivare în interes public ;

- în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.5 Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor

Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, atunci când este necesar.

Aveţi dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor dumneavoastră dacă cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:
- contestaţi exactitatea acelor date – în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;

- prelucrarea este ilegală – caz în care, deși aveţi dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse („dreptul de a fi uitat”), vă opuneţi ştergerii și ne solicitaţi să restricţionăm utilizarea lor;

- nu mai avem nevoie de acele date, dar dumneavoastră ni le solicitaţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanță;

- v-aţi opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau v-aţi opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terț – în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră pe parcursul perioadei în care vom solicita opinia autorităţilor competente în sensul de a se pronunţa dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Vom continua să prelucrăm (și altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricționată de dumneavoastră dacă și în măsura în care:
- sunteţi de acord cu prelucrarea;

- prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- prelucrarea este necesară pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizicesau juridice;

- prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Vă vom informa înainte de a ridica restricționarea prelucrării.

În funcție de modul concret în care prelucrăm datele în cauză, pentru a da curs cererii de restricționare a prelucrării, putem muta temporar într-un alt sistem de prelucrare datele a căror prelucrare este restricționată, putem bloca accesul utilizatorilor la acele date sau adopta orice măsuri cu efect similar.

3.6 Dreptul la opoziţie

Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege.
Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiţi sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terț.
Aveţi şi dreptul de a vă opune prelucrării în scop de marketing direct.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în scopuri de cercetare științifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puțin în cazul prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

3.7 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Puteţi obţine de la noi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, pentru a le utiliza în scopurile în care doriţi și aveţi posibilitatea de a le transfera dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur și facil.
Aveţi dreptul la portabilitate numai în privința datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimțământului dumneavoastră, pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea dumneavoastră.

3.8 Dreptul la retragerea consimţământului

În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră exprimat în mod expres, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment la fel de uşor cum ni l-aţi acordat iniţial prin intermediul unui mesaj comunicat prin e-mail la adresa Bd. Iancu de Hunedoara 29F, Et. 1 - 2 Sector 1, Bucuresti .
Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

3.9 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

La momentul la care vă prezentăm această NOTA DE INFORMARE, nu prelucrăm în mod automat datele dumneavoastră.

Dacă în viitor vom realiza prelucrări automate ale date dumneavoastră:

- aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii întemeiate pe astfel de prelucrări, care produc efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care vă afectează altfel în mod semnificativ;

NU VEŢI BENEFICIA INSĂ DE DREPTUL DE MAI SUS ATUNCI CÂND DECIZIA:

- este necesară pentru încheierea sau executarea contractului între dumneavoastră şi societatea noastră;

- este prevăzută de lege;

- este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră explicit.

În cazul în care decizia este necesară pentru încheierea ori executarea unui contract între dumneavoastră şi societatea noastră sau este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră explicit, aveţi următoarele drepturi:

- dreptul de a obține intervenție umană în luarea deciziei;

- dreptul de a vă exprima punctul de vedere;

- dreptul de a contesta decizia.

Deciziile noastre întemeiate pe prelucrări automate, atunci când sunt permise, nu vor avea la bază categoriile speciale de date cu caracter personal ale dumneavoastră, cu excepția cazului în care aţi consimțit aceasta în mod expres sau prelucrarea acelor date este necesară pentru motive de interes public major, în temeiul legii.

3.10 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Pe lângă orice alte drepturi pe care le aveţi cu privire la formularea de cereri înaintea instanțelor judecătorești și a altor autorități, aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi încalcă legislația.
Puteți depune plângere în special la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene:

- în care aveţi reședința obișnuită;

- în care se află locul tău de muncă;

- în care a avut loc presupusa încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la protecția datelor;

- în România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a vă facilita exercitarea drepturilor mai sus enumerate.

Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România,

cod poștal 010336, număr de telefon (fix): 031 805 92 11, număr de fax: 031 805

96 02, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro, website:

http://www.dataprotection.ro/

 

SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile):
datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;

- Date cu caracter personal:
orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”).

O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.
În noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (date sensibile); diagnosticul stabilit (date sensibile); date genetice (date sensibile); date biometrice (date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt cele mai sus enumerate, la punctul 1 din prezentul document.

- Operator:
persoană fizică sau juridică care decide în ce scop şi prin ce mijloace sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteţi persoana vizată.

- Persoană împuternicită:
orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

- Persoană vizată:
persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu societatea noastră (operator), dumneavoastră sunteţi persoana vizată.

- Prelucrare a datelor cu caracter personal:
orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune cu privire la datele cu caracter personal, indiferent dacă aceasta are loc prin mijloace automate manuale sau mixte.

- Stat terț:
un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

Vă mulțumim,

Echipa S.C. Silcot Flex S.R.L.

Această secțiune nu include în prezent niciun conținut.